2021 Ekonomi Reform Paketi Açıklandı

2021 ekonomi reform paketi aciklandi

2021 Ekonomi Reform Paketi Açıklandı ve Ekonomi Reform Paketinde Neler Var, Kimler Ekonomi Reform Paketinden Yararlanacak İşte Detaylar.

EKONOMİ REFORM PAKETİNDE NELER VAR?

Buna göre, reformlar için “Salgın ardından zamanın ekonomik yapılanmasına elverişli, sürdürülebilir, kuvvetli ve nitelikli büyümeye ulaşım” anne amacı belirlendi.

Reform paketinin temel amaçları şayet “Makroekonomik istikrarın temini”, “Rekabetçi üretim ve prodüktivite artışları” ile “Şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir yönetişim” oldu.

Kitapçığa göre, “makro ekonomik politikalar” ve “yapısal politikalar” olmak suretiyle iki anne ıslahat kısmı bulunurken her iki anne gaye altında 5’er başlık belirlendi.

“Makro ekonomik politikalar” kapsamında kamu maliyesi, bedel istikrarı, finansal sektör, cari açılmış ve çalıştırma yer alırken, “yapısal politikalar” kapsamını şayet kurumsal yönetişim, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rakiplik ile piyasa gözetimi ve kontrolü başlıkları oluşturdu.

“Kamu maliyesi” başlığında “güven ve istikrara dayalı finansal sıkıdüzen temel öncelik” olarak belirlenirken “risklere karşı kuvvetli bir kamu maliyesi yapısı oluşturulması” hedeflendi ve bu başlık altında 6 gaye yer aldı.

Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) tek bir evrak durumuna getirilecek.

Bütçe aplikasyon neticelerini, kamu finansal politikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren “Kamu Maliyesi Raporu” üçer maaş dönemler münasebetiyle kamuoyu ile paylaşılacak. Özel hesap uygulamaları, hizmetin kalitesi gereği ivedi ve mecburi olanlarla sınırlandırılacak, bu kriterleri karşılamayan programlar kademeli olarak kaldırılacak. Döner sermayeler 2022 senesi bütçesinden başlamak üzere kademeli olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilerek bütçe hakkının kapsamı genişletilecek. Döner anapara işletmeleri gözden geçirilecek, verimli olmayan döner anapara işletmeleri kapatılacak. Yerel yönetimlerin verecek stokunun artmasını engelleyecek ve verecek sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler yapılarak finansal sıkıdüzen güçlendirilecek.

Soysal yardımların aktif bir biçimde dağıtılması için, sosyal yardım bilgilerinin tamamı (belediyelerce verilenler de girmek suretiyle) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’ne entegre edilecek.

Kamuda vasıta alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi sarf alanlarına katı sınırlamalar getirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir gereği olarak, kamu kurumlarının teşkilatlanması yönetim verimliliği ve faaliyeti öneme alınarak daha dahi güçlendirilecek.

Kamu personeline dair iş ve işlemlerin tek bir yönetim yönünden yürütülmesi sağlanacak.

Kamu kurumlarının vatan dışı teşkilatları etkililik ve prodüktivite ilkeleri kapsamında gözden geçirilecek.

Hazinenin tüketimi dışında artan kurumların hesabı, Tek Hazine Kurumlar Hesabı sistemine aktarılacak ve nakit idaresi verimliliği artırılacak.

Toplam verecek stoku içinde döviz cinsi borçların payı azaltılacak.

Borçlanmanın ortalama vadesi artırılacak, borçlanma kompozisyonunda durağan getirili ve Türk lirası cinsi enstrümanlara ağırlık verilecek.

İtfa profilinin kararlı dağılımını sağlamak hedefiyle değişim ihaleleri aktif bir verecek idaresi aracı olarak kullanılacak.

ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ

Vergisel düzenlemeler kapsamında, geliri düşük olan ufak esnafa vergi muafiyeti sağlanacak. Basit usulde vergilendirilen kuaför, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çayhane işleticisi, terzi, onarımcı gibi aşağı yukarı 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak.

Vergi Usul Kanunu, gönüllü ahengi teşvik edecek şekilde güncellenecek. Elektronik defter ve elektronik evrak uygulamalarına dahil edilecek yükümlü kümeleri kademeli olarak artırılacak. Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen “Türkiye Dijital Vergi Dairesi” programı hayata geçirilecek. Teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devam edilecek, “Dijital Vergi Asistanı” sistemi oluşturulacak. Çifte vergilendirmeyi engelleme anlaşmaları revize edilecek.

Uluslararası yatırımcıların çok sayıda ülkeyi ilgilendiren vergisel problemlerinin çözümünde diğer ülkelerle “Karşılıklı Anlaşma Yöntemi” kullanılacak.

Mükellef ve yönetim yönünden vergisel öngörülebilirliği artıran aktarım fiyatlandırmasına dair peşin fiyatlandırma anlaşmaları yaygınlaştırılacak. Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir yönetim yönünden öğrenim edilmesi sağlanacak.

Dijital Vergi Denetimi Sistemi geliştirilerek, vergi iade araştırmaları girmek suretiyle araştırma süreleri kısaltılacak. Standartlara dayalı, öngörülebilir ve haksız rekabetin engellenmesini sağlayan teftiş modelleri uygulanacak.

İSTİSNALAR AZALTILACAK

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki istisnalar mühim ölçüde azaltılacak. Muhafaza edilen istisnalar dahi tertipli olarak izlenecek ve denetlenecek. Kamu işletmelerinin alımlarını düzenlemek üzere, Sektörel Kamu Alımları Kanunu çıkarılacak.

Sertifikasyon (ehliyet) sistemi kurularak kamu ihalelerine katılacak firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler kamuoyu ile paylaşılacak. Kamuoyu ile paylaşılan şartları taşıyan bütün firmalara sertifikasyon sistemi açılmış olacak. Kamu ihaleleri, sertifikasyon sistemine kayıtlı firmalar arasında tam rakiplik şartları içinde saydam bir şekilde yapılacak.

Kamu ve yerli sanayinin iş birliğini sağlayan ihale modelleri getirilecek. Kamu alımlarında yerli mahsul kullanımını teşvik etmek üzere Sanayileşme İcra Komitesi altında Merkezi İzleme Sistemi kurulacak.

Kamu alımlarında yerli malı tüketiminin artırılması için şartname havuzları oluşturulacak. Zorunlu durumlar dışında Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden yapılacak alımlarda yerli mahsul koşulu getirilecek.

Kamu-hususi iş birliği (KÖİ) uygulamalarında faaliyeti, esnekliği ve bütünlüğü sağlayacak, KÖİ Çerçeve Kanunu Teklifi çalışmaları tamamlanacak.

Kamu ekonomik teşebbüslerinde ıslahat yapılacak.

FİYAT İSTİKRARI

Kitapçığa göre, bedel istikrarının sağlanması hedefiyle enflasyon dinamiğini takip edebilmek, dezenflasyon süreci önünde risk meydana getiren şokları değerlendirmek, lüzumlu önlemleri saptamak ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi oluşturulacak. Komite; Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları beraberinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından oluşacak.

İklim, afet ve mahsul ekim davranışlarındaki değişimlerin enflasyon sepetinde mühim bir ağırlığı olan besin fiyatlarında niçin olduğu dalgalanmaların önlenmesi ve enflasyona etkisinin azaltması hedefiyle Erken Uyarı Sistemi kurulacak.

Tarlada ve durumlarda artan mamüller Dijital Tarım Pazarı’nda (DİTAP) açılacak hususi bölgede alıcılarla buluşturulacak. Gıda israfının önüne geçmek hedefiyle Gıda Bankacılığı Sistemi çekici duruma getirilerek yaygınlaştırılacak.

Sosyal medya ve diğer haberleşme araçlarıyla, tüketicilerin besin israfı hususu ile ilgili farkındalığı artırılacak.

İşlenmemiş besin fiyatlarında aracılık maliyetlerini de düşürecek olan Hal Yasası Teklifi TBMM’ye sunulacak.

Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların gaye enflasyona göre belirlenmesiyle enflasyon ataleti azaltılacak.

FİNANSAL SEKTÖR

“Finansal sektör” başlığı altında bulunan düzenlemelere göre, Kredi Yaşam Döngüsü Projesi hayata geçirilecek. Yakın izlemedeki kredilere yönelik olarak bankacılık pazarında operasyonel tekrar yapılandırma ve firma rehabilitasyon işlevleri oluşturulacak. Sorunlu krediler içinde katma kıymet üretme ve çalıştırma oluşturma potansiyeli bulunanların rehabilitasyonu için teşebbüs sermayesi fonlarının kurulmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Yaşama olanağı olmayan donuk alacakların varlık yönetim şirketlerine satışı, aktiften silinmesi gibi yollarla bilanço dışına çıkarılması için lüzumlu teşvik ve önlem mekanizmaları oluşturulacak. Yakın izleme ve donuk alacak grubunda bulunan kredilerin menkul kıymetleştirilebilmesine yönelik tüzük farklılığı yapılarak bilanço dışına aktarılmaları sağlanacak.

Varlık yönetim şirketlerinin daha kuvvetli bir yapı içinde etkinlik gösterebilmeleri için kanuni altyapı oluşturulacak. Sektörde kompetitif ve kurumsal yapının oluşturulması için söz hususu şirketlere beş sene süre ile tanınmış damga, harç ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi istisnası müddetsiz duruma getirilecek. bu şirketlerin Finansal Kurumlar Birliğine üye olabilmesi sağlanacak.

Müstakil bir Katılım Finans Kanunu hazırlanarak, türlü kanunlar altında düzenlenen iştirak finans sektörü tek bir çatı altında toplanacak, iştirak finans altında bulunan bütün sektörlere yönelik milletlerarası standartlarda Merkezi Danışma Kurulu hayata geçirilecek.

Katılım finans kuruluşlarının iştirak finans ilkelerine düzen düzeylerinin özgür bir şekilde derecelendirilmesini sağlamak üzere “iştirak finans derecelendirmesi” sistemi hayata geçirilecek. Uluslararası standartlarda bir iştirak finans tahkim mekanizması İstanbul Tahkim Merkezi içeriğinde hayata geçirilecek ve İstanbul Finans Merkezi’ne hususi bir tahkim merkezi kurulacak.

Tüm finansal kredi ve risk bilgisini içeren Risk Merkezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kontrolünde tekrar organize edilecek.

Kartlı ödeme sistemleri bölümünde Türkiye’nin markası olan “TROY” farklı bir işletme çatısı altında yapılandırılacak. Dijital (Şubesiz) Bankacılık lisanslamaları uygulamalarına olanak sağlanacak.

DİJİTAL PARA İÇİN ALT YAPI ÇALIŞMASI

Merkez Bankası, dijital paranın ekonomik, teknolojik ve adli altyapısını oluşturacak.

Finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizması oluşturulacak.

Zamanaşımı sebebiyle Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilen yatırım hesapları, hak sahiplerinin istekleri halinde iade edilerek sahiplik hakkı teminat altına alınacak.

Tahvil Garanti Fonu oluşturulacak ve böylelikle gerçek sektör şirketlerinin tahvil ihraçları kolaylaştırılacak.

Şirketlerin anapara yapısını kuvvetlendirici ve öz kaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler hayata geçirilecek.

Finansal teknoloji bölümünde Fintek Strateji Belgesi hazırlanacak, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının Bankalararası Kart Merkezi’nde temsili sağlanacak.

BES’İN KAPSAMA ALANI GENİŞLİYOR

Öte yandan, 18 yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil edilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Bireysel Emeklilik Sistemi ile sıhhat, yaşam, eğitim sigortası gibi hususi güvencelerin çekici olanaklarla tümleşik bir teminat paketi biçiminde sunulması sağlanacak. BES dışında hususi emeklilik hizmeti veren sandık, vakıf gibi kuruluşlar nezdindeki birikimlerin, çekici imkanlarla 2023 senesi sonuna kadar BES’e aktarımına olanak sağlanacak.

Öte yandan, hükümet yönünden bilhassa yapısal cari açığın azaltılmasına yönelik mühim adımlar dahi atılacak.

Ara malı ithalatının azaltılmasına yönelik Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatı ile 5’inci ve 6’ncı bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi desteği sağlanacak.

İmalat sanayisinin global kıymet zincirlerine entegrasyonu için gaye ülkeler özelinde mamüller belirlenecek ve bu ürünlere yönelik dayanak uygulamaları programa konulacak.

CUMHUBAŞKANLIĞINA BAĞLI İKİ BAŞKANLIK OLUŞTURULACAK

Rekabetçi, yenilikçi ve kuvvetli bir sıhhat sanayisinin geliştirilmesi hedefiyle Cumhurbaşkanlığına tabi Sağlık Endüstrileri Başkanlığı, yeni ilerleyen teknolojilerde vatan içi kabiliyetleri ilerletmek, genç istihdamını teşvik etmek ve global rakiplik kuvveti kazanmak için Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kurulacak.

Yapım işlerinde yerli malı kullanımını sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilecek.

Enerji Verimliliği Kanunu’nda yapılacak değişiklikle binalar ile tarım ve hizmet sektörleri de enerji verimliliği takviyeleri kapsamına dahil edilecek. Elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasına yönelik kanuni altyapı tamamlanacak, naturel gaz pazarı tekrar yapılandırılarak kompetitif bir serbest piyasa geliştirilecek. Madencilik, petrol ve naturel gaz arama ve üretiminde yatırım ortamı iyileştirilecek.

EKONOMİDE YEŞİL DÖNÜŞÜM

Enerjisini kendi karşılayan ve kaynak verimliliği yüksek yeşil organize endüstri bölgeleri hayata geçirilecek.

Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlanacak, yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistem güçlendirilecek ve milletlerarası yeşil finansmandan Türkiye’nin alacağı payın artırılması için çalışmalar yürütülecek.

Elektrikli vasıta şarj altyapısı hayata geçirilecek, toplu taşıma filolarında ve hizmet araçlarında elektrikli araçların kullanılması teşvik edilecek.

İHRACAT TABANA YAYILACAK

İhracat potansiyeli yüksek KOBİ’lerin dış pazarlara açılmaları teşvik edilecek, ihracatın tabana yayılmasına yönelik adımlar atılacak.

Yurt dışı lojistik merkezleri açılarak ihracatçıların potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişimi hızlandırılacak.

Katma kıymeti yüksek mamüller yapan ihracatçıların rakiplik üstünlüğünün ve dış satım potansiyelinin yüksek olduğu ülkelerde alacak sigortası ve alıcı kredileriyle desteklenmesi sağlanacak.

KOBİ’lerin Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi ile teminat altına alınan alacaklarının bankalar gözetiminde teminat olarak kabul edilmesi sağlanarak KOBİ’lerin finansa erişimi kolaylaştırılacak.

Eximbank, milletlerarası en iyi programlar öneme alınarak tekrar yapılandırılacak.

İSTİHDAM ARTIRAN ADIMLAR ATILACAK

İstihdam teşviklerinin etkinlikleri gözden geçirilerek teşvik sisteminde sadeleştirmeye gidilecek. Öte yandan, ek istihdama finansman desteği sağlanacak. Mikro ve ufak ölçekli firmalardan likidite sorunu çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ek şahıs için KGF kefaletiyle 100 bin liralık krediye ulaşım olanağı sağlanacak. Kredi 2 sene vadeli olup, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak. İstihdam taahhüdünü sağlayan firmanın, istihdama kattığı her 1 şahıs için 12 ay süresince ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri, firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek. Böylece ek çalıştırma meydana getiren firmalar, düşük finansman maliyetiyle kredi kullanım olanağına kavuşacak.

Genç istihdamını çoğaltmak için mesleki eğitim bölümünde destekler verilecek, iş kuvveti piyasasını yönlendirmek için “sektörel yetenek haritaları” oluşturularak sektörel iş kuvveti planlaması yapılacak.

Mesleki eğitim merkezlerini gençler için daha çekici kılmak namına kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlanacak, bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu yönünden karşılanarak patron üzerindeki yükler kaldırılacak.

Ekonomi Reform Paketi kapsamında “Devlet Destekleri Reformu” yapılacak, sahip olunan teşvik sistemi sadeleştirilerek, seçici ve zamanlı bir yapıya kavuşturulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönünden açıklanan “Ekonomi Reform Paketi” için hazırlanan kitapçık, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, yapısal politikalar kapsamında, “Kurumsal Yönetişim” başlığı altında saydam, hesap verebilir ve kuvvetli bir kurumsal yönetişim çerçevesi kuruluş edilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin vazife ve yükümlülükleri gözden geçirilip, Finansal İstikrar Komitesi (FİK) olarak yapılandırılacak. FİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlarından müteşekkil olacak.

FİK, finansal istikrarın gözetilmesini merkeze alarak sistemik riskleri belirleyecek, izleyecek ve yönetecek, finansal piyasaları derinleştirmeye ve tasarrufları artırmaya odaklanacak. Komite, finansal piyasalarda güveni artıracak politikaları önceliklendirecek.

Her ay tertipli olarak bir araya gelecek Komite, toplantı neticelerini kamuoyuyla paylaşacak ve 3 ayda bir rapor yayımlayacak.

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU OLUŞTURULACAK

Ayrıca, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) kurulacak.

EKK’ye Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. EKK, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı’ndan müteşekkil olacak.

Kurul, Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Yıllık Program’dahi bulunan eylemlerin eşgüdümünü ve aplikasyon başarılı olmasını sağlayacak.

Her ay tertipli olarak bir araya gelecek Kurul, toplantı neticelerini kamuoyuyla paylaşacak ve 3 ayda bir rapor yayımlayacak.

TÜİK “İLİŞKİLİ KURULUŞ” OLUYOR

“Kurumsal Yönetişim” başlığı altında kurumsal yapıların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, üst seviye kamu görevlerine atanmada aranan mesleki deneyim şartları güçlendirilecek. Kamu görevlilerine diğer kurumların yönetim/teftiş kurullarında en çok bir vazife verilecek.

Düzenleyici ve denetleyici kurum başkanlarının, diğer kurum yönetim ve teftiş kurullarında vazife almaması prensip olarak gözetilecek.

TÜİK “ilişkili kuruluş” yapısına dönüştürülecek.

DEVLET DESTEKLERİ REFORMU

Yapısal politikalar kapsamında ayrıyeten “Devlet Destekleri Reformu” yapılacak.

Destek programlarının sistemli ve öngörülebilir amaçlar tarafında hazırlanması, uygulanması ve tesir değerlendirmelerinin yapılmasını teminen prensip ve esaslar oluşturulacak.

Tüm dayanak programlarına dair kapsamlı bilgiler tam ve kusursuz olarak tek merkezde ani olarak toplanacak ve bütün dayanak uygulamalarına tek bir platformdan daha basit, süratli ve aktif biçimde ulaşım sağlanacak.

TEŞVİK SİSTEMİ SADELEŞTİRİLECEK

“Teşvik Sistemi Reforme Edilecek” başlığı altında şayet sahip olunan teşvik sistemi sadeleştirilerek, seçici ve zamanlı bir yapıya kavuşturulacak. Ayrıca tekrarlanmış uygulamalara müsaade verilmeyecek bir sistem kurulacak.

Yeni teşvik sisteminde, yenilikçi ve katma kıymetli üretime yönelen, öz anapara çoğunluklu yapılan, global kıymet zincirinin bir parçası olmaya aday ve çevresel kümelenme öncelikleriyle ahenkli yatırımlara münhasıran dayanak sağlanacak.

Emsal ülkelerde yeni yatırım çekmek için yapılan nakit teşvik modelleriyle rakiplik edecek yaklaşımlar geliştirilecek, nakit teşvik uygulamalarına Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile başlanılacak.

Büyük yatırımlarda, kısmi tamamlamayla beraber hak kazanılan yatırıma katkı tutarına tekrar değerleme yapma olanağı getirilecek.

Yeni yatırımlara yönelik teşvik programlarında, hak edilen yatırıma katkı tutarının kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belli oranlarda indirilebilmesine olanak sağlanacak.

Yatırım teşviklerinde yapılan Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği süreleri, genç ve kadınların çalıştırma edilmesi halinde ek süreler verilerek uygulanacak.

AB Genel Veri Koruması Tüzüğü’nün (GDPR) vatan dışına data aktarılmasına yönelik hükümleri temel alınarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda lüzumlu farklılıklar yapılacak.

Ekonomi Reform Paketi kapsamında, dijital piyasaların düzenlenmesine yönelik yasa öneriyi hazırlanacak, böylelikle dijital piyasalarda kompetitif ve adaletli bir ortam oluşturulacak, kuvvetli platformların bu güçlerini kötüye kullanmalarının önüne geçilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönünden açıklanan “Ekonomi Reformları” için hazırlanan kitapçık, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, iç ticarette rekabetçiliği artıracak ve ticareti basitleştirecek programlar hayata geçirilecek. Avrupa Birliği (AB) mevzuatı gözetilerek perakende ticarette haksız ticaret uygulamalarının ortadan kaldırılmasına ve daha iyi etkin ve daha adaletli bir tedarik zincirinin oluşturulmasına yönelik planlama yapılacak.

Ticaret sicili hizmetlerinde ve işletme işlemlerinde dijitalleşme uygulamaları geliştirilerek, işletme kuruluş ve tescil işlemlerinin süratli ve güvenilir bir biçimde tamamlanması ve şirketlerin süratli karar alabilmesi sağlanacak.

Ulusal ve milletlerarası ilerlemeler öneme alınarak Türkiye’nin elektronik ticaret mevzuatının yol haritası çıkarılacak ve bu alanda düzenlemeler yapılacak.

Kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının daha saydam, aktif ve profesyonel bir yönetim yapısına kavuşması hedefiyle Kooperatifçilik Kanunu’nda düzenlemelere gidilecek.

Dijital piyasalarda adaletli rekabeti ilerletmek için serbest piyasa ilkeleri ve AB düzenlemeleriyle ahenkli adımlar atılacak. Dijital piyasaların düzenlenmesine yönelik yasa öneriyi hazırlanacak. Bu piyasalarda kompetitif ve adaletli bir ortam oluşturulacak, kuvvetli platformların bu güçlerini kötüye kullanmalarının önüne geçilecek.

PİYASA GÖZETİM VE DENETİMİ

Tüketicinin korunması, kayıtlılığın yükselmesi ve piyasada haksız rekabetin aktif biçimde önlenmesi için piyasa gözetimi ve kontrolü güçlendirilecek.

Farklı idareler üzerinden yürüyen yapının toplulaştırılması, aplikasyon yeknesaklığının sağlanması ve mükerrerliklerin engellenmesi hedefiyle özgür Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak.

İnsan sihhati, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki sihhati, etraf ve tüketicinin korunması yönünden minimum emniyet koşullarını sağlamayan ürünlerin pazara arzına karşı tesirli aplikasyon yapacak Kurum’un çatısı altında, hususi sektörün ve tüketicilerin de temsil edildiği Piyasa Gözetimi ve Denetimi Danışma Kurulu teşkil edilecek.

Yorum Yap

Yorum Yap